Wersja historyczna publikacji, ważna od: 29.05.2023 10:46:56 do: 30.10.2023 09:46:18, opublikowana przez:

12.05.2023r. Przetarg na wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert w przetargu na wykonanie w formule „zaprojektuj-wykonaj” zadania pn. ,,Wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej.”   Aktualizacja z dnia 29.05.2023r. „UWAGA - zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Oferty prosimy składać w terminie do dnia 12.06.2023 r. (do godz. 11:00) w postaci: 1Papierowej (pisemnej) w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opisanej w następujący sposób: ,,Oferta na przetarg dotyczący wykonania w formule „zaprojektuj-wykonaj” trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej” NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 12.06.2023 r. DO GODZINY 11:30.” 2. Elektronicznej zgodnie z SWZ.   SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia.
 2. Załącznik nr 1   – Formularz oferty.
 3. Załącznik nr 1a – Formularz cenowy.
 4. Załącznik nr 2   – Wykaz robót budowlanych.
 5. Załącznik nr 3   – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
 6. Załącznik nr 4   – Doświadczenie kierownika budowy/robót.
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta o braku udziału w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
 8. Załącznik nr 6   – Informacja o pracach powierzonych do wykonania podwykonawcom.
 9. Załącznik nr 7   – Klauzula informacyjna RODO.
 10. Załącznik nr 8   – Projektowane postanowienia umowy.
 11. Załącznik nr 9  –  Mapa z potencjalną lokalizacją budynku pompowni i zewnętrznego zbiornika p.poż.
 12. Załącznik nr 10 – Rzut przyziemia hali produkcyjno-magazynowej w Chociczy Małej.
 13. Załącznik nr 11 – Instalacja grzewcza hali – rzut przyziemia.
 14. Załącznik nr 12 – Instalacja co – rzut przyziemia.
 15. Załącznik nr 13 – Mapa z uzgodnioną trasą linii kablowej SN 15 kV.
 16. Załącznik nr 14 – Rzut przyziemia hali – branża architektoniczna.
 17. Załącznik nr 15 – Rzut dachu.
 18. Załącznik nr 16 – Przekroje A-A, B-B, C-C.
 19. Załącznik nr 17 – Przekroje D-D, E-E.
 20. Załącznik nr 18 – Przekrój F-F.
 21. Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 lipca 2021 r.
 22. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oferty prosimy składać w terminie do dnia 29.05.2023 r. (do godz. 11:00) w postaci: 1. Papierowej (pisemnej) w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opisanej w następujący sposób:

,,Oferta na przetarg dotyczący wykonania w formule „zaprojektuj-wykonaj” trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej”

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 29.05.2023 r. DO GODZINY 11:30.

na adres Zamawiającego: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w Sekretariacie – I piętro 2. Elektronicznej, zgodnie z pkt 10.2. lit. j) Specyfikacji Warunków Zamówienia.   W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Łukasz Sławiński Departament Inwestycji i Rozwoju e-mail: tel. +48 74 664 91 51

Załączniki

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załączniki Nr 1 7 Do SWZ
Załącznik Nr 8 Projektowane Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 9 Mapa Z Potencjalną Lokalizacją Budynku Pompowni I Zewnętrznego Zbiornika P.poż
Załącznik Nr 10 Rzut Przyziemia Hali Produkcyjno Magazynowej W Chociczy Małej
Załącznik Nr 11 Instalacja Grzewcza Hali Rzut Przyziemia
Załącznik Nr 12 Instalacja Co Rzut Przyziemia
Załącznik Nr 13 Mapa Z Uzgodnioną Trasą Linii Kablowej SN 15 KV
Załączniki Nr 14 18
Decyzja Komendanta Powiatowego PSP Z 15.07.2021
Zmiana Terminu Składania I Otwarcia Ofert

Metryczka