Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.
 2. Dane kontaktowe administratora:
  WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  Tel. +48 74 664 91 64
  e-mail: rodo@invest-park.com.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w jednym lub kilku podanych poniżej celów:
  • nawiązania, podtrzymywania i zakończenia współpracy o charakterze gospodarczym / społecznym / publicznym, oraz związanego z tym zawarcia, wykonania i rozwiązania umów (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE dalej: RODO);
  • wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, zmiany, cofnięcia lub wygaszenia tego zezwolenia, a także kontroli realizacji jego warunków (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO);
  • wydania, uchylenia i zmiany decyzji o wsparciu inwestycji, a także kontroli realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu nowych inwestycji (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO);
  • zawarcia i wykonywania umowy, realizacji obowiązków zleceniodawcy / zamawiającego przewidzianych prawem, w tym obowiązków płatnika podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na zabezpieczeniu i egzekucji przysługujących mu roszczeń na drodze postępowania sądowego, zabezpieczającego i wykonawczego (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
  • rozpatrzenia wniosku, petycji, skargi, udzielenia wyjaśnień czy informacji lub w celu innego załatwienia sprawy, z którą zwrócono się do Administratora (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO);
  • zawarcia i wykonywania umowy najmu lokalu mieszkalnego / umowy dzierżawy gruntu, a także obowiązków wynajmującego / wydzierżawiającego, przewidzianych prawem (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
  • zapewnienia funkcjonowania Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”, nawiązywania współpracy ze szkołami i uczelniami, a także innymi instytucjami odpowiedzialnymi za edukację lub promocję edukacji i zatrudnienia, promowanie szkolnictwa zawodowego i technicznego wśród uczniów i studentów (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO);
  • zapewnienia funkcjonowania spółki i realizacji obowiązków korporacyjnych Administratora wynikających z przepisów prawa oraz regulacji wewnątrzkorporacyjnych (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO);
  • realizacji wynikających z przepisów prawa oraz regulacji wewnątrzkorporacyjnych obowiązków Administratora wobec osób prawnych, w których Administrator uczestniczy (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO);
  • nawiązania i podtrzymania współpracy, promocji usług i produktów Administratora, pozyskania klientów, szerzenia szeroko rozumianej wiedzy na temat funkcjonowania Administratora (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO);
  • współpracy o charakterze gospodarczym, społecznym czy charytatywnym, promocji Administratora, realizacji zadań z zakresu odpowiedzialności społecznej Administratora (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO);
  • prowadzenia procesu rekrutacji kadr Administratora (Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora.
 5. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności celu przetwarzania, przez okres niezbędny do realizacji zadania/umowy oraz okres przedawnienia roszczeń.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak też w oparciu o Państwa dane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu e-mail: rodo@invest-park.com.pl