12.05.2023r. Przetarg na wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej.

W nawiązaniu do przeprowadzonego dwustopniowego pisemnego przetargu nieograniczonego (przetarg‑negocjacje) na wybór Wykonawcy zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej informujemy, że została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez:

 Scalio Sp. z o.o.

z siedzibą

Orzeszkowo 32, 64-420 Kwilcz

Zamówienie zostało udzielone na podstawie Uchwały nr 8035/23 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 09.10.2023 r.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert w przetargu na wykonanie w formule „zaprojektuj-wykonaj” zadania pn. ,,Wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej.”

 

Aktualizacja z dnia 29.05.2023r.

„UWAGA – zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 12.06.2023 r. (do godz. 11:00) w postaci:

1Papierowej (pisemnej) w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie

opisanej w następujący sposób:

,,Oferta na przetarg dotyczący wykonania w formule „zaprojektuj-wykonaj” trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK”
sp. z o.o. w Chociczy Małej”

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 12.06.2023 r. DO GODZINY 11:30.”

2. Elektronicznej zgodnie z SWZ.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia.
 2. Załącznik nr 1   – Formularz oferty.
 3. Załącznik nr 1a – Formularz cenowy.
 4. Załącznik nr 2   – Wykaz robót budowlanych.
 5. Załącznik nr 3   – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
 6. Załącznik nr 4   – Doświadczenie kierownika budowy/robót.
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta o braku udziału w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
 8. Załącznik nr 6   – Informacja o pracach powierzonych do wykonania podwykonawcom.
 9. Załącznik nr 7   – Klauzula informacyjna RODO.
 10. Załącznik nr 8   – Projektowane postanowienia umowy.
 11. Załącznik nr 9  –  Mapa z potencjalną lokalizacją budynku pompowni i zewnętrznego zbiornika p.poż.
 12. Załącznik nr 10 – Rzut przyziemia hali produkcyjno-magazynowej w Chociczy Małej.
 13. Załącznik nr 11 – Instalacja grzewcza hali – rzut przyziemia.
 14. Załącznik nr 12 – Instalacja co – rzut przyziemia.
 15. Załącznik nr 13 – Mapa z uzgodnioną trasą linii kablowej SN 15 kV.
 16. Załącznik nr 14 – Rzut przyziemia hali – branża architektoniczna.
 17. Załącznik nr 15 – Rzut dachu.
 18. Załącznik nr 16 – Przekroje A-A, B-B, C-C.
 19. Załącznik nr 17 – Przekroje D-D, E-E.
 20. Załącznik nr 18 – Przekrój F-F.
 21. Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 lipca 2021 r.
 22. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 29.05.2023 r. (do godz. 11:00) w postaci:

1. Papierowej (pisemnej) w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie

opisanej w następujący sposób:

,,Oferta na przetarg dotyczący wykonania w formule „zaprojektuj-wykonaj” trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK”
sp. z o.o. w Chociczy Małej”

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 29.05.2023 r. DO GODZINY 11:30.

na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.,

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,

w Sekretariacie – I piętro

2. Elektronicznej, zgodnie z pkt 10.2. lit. j) Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Łukasz Sławiński

Departament Inwestycji i Rozwoju

e-mail:

tel. +48 74 664 91 51

Załączniki

Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załączniki Nr 1 7 Do SWZ
Załącznik Nr 8 Projektowane Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 9 Mapa Z Potencjalną Lokalizacją Budynku Pompowni I Zewnętrznego Zbiornika P.poż
Załącznik Nr 10 Rzut Przyziemia Hali Produkcyjno Magazynowej W Chociczy Małej
Załącznik Nr 11 Instalacja Grzewcza Hali Rzut Przyziemia
Załącznik Nr 12 Instalacja Co Rzut Przyziemia
Załącznik Nr 13 Mapa Z Uzgodnioną Trasą Linii Kablowej SN 15 KV
Załączniki Nr 14 18
Decyzja Komendanta Powiatowego PSP Z 15.07.2021
Zmiana Terminu Składania I Otwarcia Ofert

Metryczka

wytworzono: 12.05.2023 przez: Łukasz Sławiński
opublikowano: 12.05.2023, 13:07 przez:
zmodyfikowano: 30.10.2023, 09:46 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 212

Rejestr zmian