Wersja historyczna publikacji, ważna od: 05.12.2018 10:42:17 do: 10.04.2020 17:01:59, opublikowana przez: Krystian Bartnikowski

Wydawanie decyzji o wsparciu inwestycji

Właściwość rzeczowa i miejscowa: WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., jako podmiot zarządzający obszarem w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162), działając na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 września 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1706) jest podmiotem właściwym rzeczowo do wydania decyzji o wsparciu inwestycji w rozumieniu art. 13 przywołanej ustawy. Właściwość miejscowa WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. wynika z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1698) i obejmuje następujące powiaty: brzeski (woj. opolskie), dzierżoniowski, gostyński, jarociński, jaworski, kluczborski, kłodzki, krotoszyński, leszczyński, namysłowski, nyski, oleśnicki, oławski, opolski (woj. opolskie), pleszewski, rawicki, słupecki, strzeliński, średzki (woj. wielkopolskie), śremski, świdnicki (woj. dolnośląskie), wałbrzyski, wrocławski, wrzesiński, ząbkowicki, oraz miasta na prawach powiatu: Leszno, Opole, Wałbrzych, Wrocław. Tryb postępowania: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o wsparciu inwestycji prowadzone jest w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem poniższych aktów prawnych:

  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713), rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 września 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1706),
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L Nr 187, str. 1 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 362) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 878).
Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela Departament Obsługi Inwestora. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami – dobrze przygotowany wniosek przyspiesza i usprawnia proces otrzymania decyzji o wsparciu.

Metryczka