19.05.2021r. – Przetarg na Budowę systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-JAWOR) – zakres dla kolektora B (z wyłączeniem zakresu dotyczącego budowy kolektora A oraz zbiorników retencyjnych) wraz z wykonaniem zjazdu z drogi gminnej ul. G. Daimlera na teren dz. nr 4/39 Obręb Nr 1 -Gospodarstwo.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych (tel. 74-664-91-64), zwana dalej Zamawiającym, przeprowadzi przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy (ETAP I – OCENA OFERT, ETAP II – NEGOCJACJE)

zwany dalej „Przetargiem”, na wybór podmiotu, który zrealizuję inwestycję dotyczącą wykonania systemu odwodnienia dla zakresu kolektora B (z wyłączeniem zakresu dotyczącego budowy kolektora A oraz zbiorników retencyjnych), związanego z systemem odwodnienia terenu o pow. ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-JAWOR) oraz wykona zjazd z drogi gminnej ul. G. Daimlera na teren dz. nr 4/39 Obręb Nr 1 -Gospodarstwo, zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu (zwanej dalej
jako SIWP).

SIWP
Oferta + Formularze + Oświadczenia (PDF)
Oferta + Formularze + Oświadczenia (WORD)
Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna i wykonawcza (ZIP)

Termin składania ofert:

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i dodatkowo opisanej w sposób następujący:

„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 10.06.2021 r. DO GODZINY 11:00. Oferta na przetarg dotycząca budowy systemu odwodnienia terenu o pow. 265 ha w Jaworze – Kolektor B oraz wykonanie zjazdu z drogi gminnej”

do dnia 10.06.2021 r. do godziny 10:30 na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

do Sekretariatu – I piętro.

Metryczka

wytworzono: 19.05.2021 przez: Krystian Bartnikowski
opublikowano: 20.05.2021, 10:30 przez: Krystian Bartnikowski
zmodyfikowano: 20.05.2021, 10:35 przez: Krystian Bartnikowski
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 73

Rejestr zmian