2021.04.08 – Dostawa, wdrożenie oraz obsługa serwisowa systemu EOD w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej “INVEST-PARK” sp. z o. o.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych (tel. 74-664-91-64), zwana dalej Zamawiającym, przeprowadzi przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy (ETAP I – OCENA OFERT, ETAP II – NEGOCJACJE)
zwany dalej „Przetargiem”, na wybór podmiotu, który dostarczy, wdroży i będzie serwisował system elektronicznego obiegu dokumentów (zwany dalej jako System) w WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej jako SIWZ).

Dokumenty do pobrania

Termin składania ofert:
Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i dodatkowo opisanej w sposób następujący:
„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 29.04.2021 r. DO GODZINY 1200. Oferta na przetarg dotyczący dostawy, wdrożenia oraz serwisowania systemu EOD w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.”
do dnia 29.04.2021 r. do godziny 11:30 na adres Zamawiającego:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
do Sekretariatu – I piętro.

PYTANIA i ODPOWIEDZI:
1. Odpowiedzi

Metryczka

wytworzono: 09.04.2021 przez: Krystian Bartnikowski
opublikowano: 09.04.2021, 07:38 przez: Krystian Bartnikowski
zmodyfikowano: 16.04.2021, 11:11 przez: Krystian Bartnikowski
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 96

Rejestr zmian