04.04.2023r. Przetarg na wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje o unieważnieniu przetargu pn. ,,Wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej.” ze względu na brak ofert.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert w przetargu na wykonanie w formule „zaprojektuj-wykonaj” zadania pn. ,,Wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej.”

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia.
 2. Załącznik nr 1   – Formularz oferty.
 3. Załącznik nr 1a – Formularz cenowy.
 4. Załącznik nr 2   – Wykaz robót budowlanych.
 5. Załącznik nr 3   – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
 6. Załącznik nr 4   – Doświadczenie kierownika budowy/robót.
 7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta o braku udziału w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
 8. Załącznik nr 6   – Informacja o pracach powierzonych do wykonania podwykonawcom.
 9. Załącznik nr 7   – Klauzula informacyjna RODO.
 10. Załącznik nr 8   – Projektowane postanowienia umowy.
 11. Załącznik nr 9  –  Mapa z potencjalną lokalizacją budynku pompowni i zewnętrznego zbiornika p.poż.
 12. Załącznik nr 10 – Rzut przyziemia hali produkcyjno-magazynowej w Chociczy Małej.
 13. Załącznik nr 11 – Instalacja grzewcza hali – rzut przyziemia.
 14. Załącznik nr 12 – Instalacja co – rzut przyziemia.
 15. Załącznik nr 13 – Mapa z uzgodnioną trasą linii kablowej SN 15 kV.
 16. Załącznik nr 14 – Rzut przyziemia hali – branża architektoniczna.
 17. Odpowiedzi na pytania z dnia 20.04.2023r.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 26.04.2023 r. (do godz. 11:00) w postaci:

1. Papierowej (pisemnej) w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie

opisanej w następujący sposób:

,,Oferta na przetarg dotyczący wykonania w formule „zaprojektuj-wykonaj” trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej”

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 26.04.2023 r. DO GODZINY 11:30.

na adres Zamawiającego:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.,

ul. Uczniowska 16,

58-306 Wałbrzych,

w Sekretariacie – I piętro

2. Elektronicznej, zgodnie z pkt 10.2. lit. j) Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Łukasz Sławiński

Departament Inwestycji i Rozwoju

e-mail: di@invest-park.com.pl

tel. +48 74 664 91 51

Załączniki

Informacja O Unieważnieniu Przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załączniki Nr 1 7 Do SWZ
Załącznik Nr 8 Projektowane Postanowienia Umowy
Załącznik Nr 9 Mapa Z Potencjalną Lokalizacją Budynku Pompowni I Zewnętrznego Zbiornika P.poż
Załącznik Nr 10 Rzut Przyziemia Hali Produkcyjno Magazynowej W Chociczy Małej
Załącznik Nr 11 Instalacja Grzewcza Hali Rzut Przyziemia
Załącznik Nr 12 Instalacja Co Rzut Przyziemia
Załącznik Nr 13 Mapa Z Uzgodnioną Trasą Linii Kablowej SN 15 KV
Załącznik Nr 14 Rzut Przyziemia Hali Branża Architektoniczna
Odpowiedź Na Pytania 20.04.2023

Metryczka

wytworzono: 04.04.2023 przez: Łukasz Sławiński
opublikowano: 04.04.2023, 14:35 przez:
zmodyfikowano: 27.04.2023, 15:04 przez:
podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna odwiedzin: 161

Rejestr zmian