×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Przedmiot działalności i kompetencje

Kompetencje:

 1. Wykonywanie obowiązków zarządzającego, określonych w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.), w stosunku do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”;
 2. Prowadzenie, z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki, kontroli realizacji warunków zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.).
 3. Wykonywanie zadań zarządzającego obszarem określonych ustawą z dnia 1 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162).
 4. Wydawanie w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii decyzji o wsparciu inwestycji.
 5. Prowadzenie, z upoważnienia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, kontroli realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu.

Przedmiot działalności spółki:

Celem Spółki jest podejmowanie, zgodnie z planem rozwoju strefy, regulaminem strefy oraz przepisami prawa działań zmierzających do rozwoju regionalnego oraz wzrostu gospodarczego, w szczególności poprzez stworzenie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości. Spółka realizuje ten cel w szczególności poprzez zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną oraz działanie na rzecz jej rozwoju, w tym w szczególności poprzez: umożliwianie przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie strefy używania i korzystania ze składników mienia położonych na obszarze strefy, gospodarowanie w sposób ułatwiający prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej oraz innymi składnikami mienia, świadczenie, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze strefy usług oraz tworzenie warunków do świadczenia usług przez osoby trzecie, prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w strefie, podejmowanie działań zmierzających do powstawania klastrów oraz współpracę w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w strefie oraz poprzez inne działania służące rozwojowi działalności gospodarczej, w tym wykorzystywania terenów na cele inwestycyjne.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – działalność przeważająca,

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
58.14.Z Usługi związane z wydawaniem czasopism i pozostałych periodyków,
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.91. Z Leasing finansowy,
64.92. Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.6 Działalność wspomagająca edukację.

  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2003-12-11 11:53:00
  • Data wytworzenia: 2003-12-11 11:53:00
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 1580
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Modyfikacja: 2018-12-05 11:05:33 przez Krystian Bartnikowski
  • Modyfikacja: 2018-12-05 11:04:56 przez Krystian Bartnikowski
  • Modyfikacja: 2018-11-14 08:53:27 przez Krystian Bartnikowski
  • Modyfikacja: 2018-11-14 08:50:32 przez Krystian Bartnikowski
  • Modyfikacja: 2018-01-16 10:46:44 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2018-01-16 10:46:07 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2018-01-11 15:51:27 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2018-01-11 15:50:31 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2018-01-11 15:50:08 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2016-12-20 13:26:21 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-04-09 14:26:05 przez Maciej Wójcik
  • Utworzono: 2014-12-21 21:05:37 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: