+48 74 664 91 64invest@invest-park.com.pl
×

Wyszukaj w serwisie

Szukaj

Ulgi podatkowe

Pomoc Publiczna
*** Mieszkania pod wynajem w Świebodzicach - zobacz ofertę ***
Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych (zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w zależności od formy prowadzenia działalności).

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna - infografika wysokość pomocy publicznej

Wysokość Pomocy Publicznej

Wysokość pomocy publicznej liczona jest jako procent od:

  • kosztów związanych z nową inwestycją
  • kosztów związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy

Koszty Kwalifikowane

Koszty kwalifikowane związane z nową inwestycją

Za koszty kwalifikowane związane z nową inwestycją uznaje się:

  • zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego,
  • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych pod warunkiem, że będą zaliczone do składników majątkowych,
  • rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (nabycie praw patentowych, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej),
  • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia nowej inwestycji
  • leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle pod warunkiem zobowiązania do ich nabycia z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania inwestycji w regionie przez minimum 5 lat (duży przedsiębiorca) lub 3 lata (MŚP). Ponadto musi wszelkie zakupione środki utrzymać przez 5/3 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wyjątkiem jest jedynie wymiana sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym. Środki trwałe zakupione przez duże przedsiębiorstwo muszą być nowe. Przedsiębiorstwa małe i średnie mogą zakupić używane środki trwałe.

Koszty kwalifikowane związane z tworzeniem nowych miejsc pracy

Za koszty kwalifikowane związane z tworzeniem nowych miejsc pracy uznaje się dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (po wydaniu zezwolenia) w związku z realizacją inwestycji. Wydatki obejmują koszty pracy brutto pracowników powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto nowo utworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez okres 5 lat (duże przedsiębiorstwa) lub 3 lata (MŚP).

Minimalna wartość inwestycji

Minimalna wartość inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej to 100 tys. euro wg kursu ogłoszonego przez NBP z dnia udzielenia zezwolenia. Na wysokość pomocy publicznej ma wpływ lokalizacja inwestycji oraz wielkość przedsiębiorstwa. 

Wartość ulg w stosunku do wielkości przedsiębiorstwa i miejsca inwestycji

wielkość przedsiębiorstwa województwo lubuskie i opolskie województwo dolnośląskie i wielkopolskie
duże do 35 proc. do 25 proc.
średnie do 45 proc. do 35 proc.
małe i mikro do 55 proc. do 45 proc.

opis: tabela pokazuje poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej dla województw, w których działa Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

W ramach jednego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości.