×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Departamentu Organizacyjno-Prawnego (DOP)

Zakres czynności Departamentu Organizacyjno-Prawnego (DOP)

1. Obsługa administracyjna i organizacyjna Spółki, w tym działalność Sekretariatu.
2. Opracowywanie wewnętrznych regulacji i procedur Spółki, opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością w Spółce.

3. Prowadzenie spraw kadrowych, w tym procesów rekrutacji i okresowej oceny pracowników.

4. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem, kształceniem i doskonaleniem zawodowym oraz integracją pracowników Spółki.

5. Prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki, realizacja zadań dotyczących PFRON.

6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z BHP i ochroną przeciwpożarową.

7. Zapewnienie obsługi prawnej Spółki, w tym współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi.

8. Redagowanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów, oświadczeń Spółki.

9. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawierania przez Spółkę umów, w tym uzyskiwanie / wykonywanie niezbędnych opinii i analiz prawnych.

10. Przechowywanie umów, których stroną jest Spółka.

11. Obsługa posiedzeń organów Spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników) oraz opracowywanie i przechowywanie dokumentacji Spółki w tym zakresie.

12. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Spółka jest wspólnikiem lub akcjonariuszem.

13. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu negocjacji, przetargów, rokowań z Inwestorami.

14. Wykonywanie czynności związanych z egzekucją należności Spółki, w tym sprawy dotyczące upadłości, likwidacji lub postępowania naprawczego dłużników Spółki.

15. Prowadzenie procedur zamówień lub zakupów niezbędnych do funkcjonowania Spółki.

16. Nadzór nad mieniem Spółki (w tym nad wyposażeniem, samochodami służbowymi) oraz prowadzenie wymaganych przepisami prawa / niezbędnych rejestrów.

17. Zapewnienie obsługi informatycznej Spółki.

18. Administrowanie nieruchomościami będącymi własnością / w posiadaniu zależnym Spółki wraz z przynależnymi rzeczami ruchomymi (w tym biurowcami, budynkami mieszkalnymi, ośrodkiem wypoczynkowym) oraz wykonywanie zadań związanych z komercyjnym zagospodarowaniem nieruchomości.

19. Naliczanie opłat dla najemców / dzierżawców nieruchomości, bieżące monitorowanie wpłat, przekazywanie danych do właściwych Departamentów Spółki.

20. Monitorowanie stanu technicznego infrastruktury technicznej i nieruchomości będących własnością / we władaniu Spółki, usuwanie nieprawidłowości.

21. Inicjowanie, prowadzenie i koordynacja działań zmierzających do nabycia przez Spółkę nieruchomości położonych poza terenem WSSE, do komercyjnego zagospodarowania.

22. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, w szczególności z samorządami, Ministerstwem Gospodarki, przedsiębiorcami, najemcami i dzierżawcami nieruchomości Spółki.

23. Współpraca z pozostałymi Departamentami Spółki.

24. Opracowywanie rocznych planów pracy oraz planu budżetowego Departamentu, rocznych planów Spółki, w oparciu dane przedstawione przez inne komórki organizacyjne Spółki.

25. Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności Departamentu, rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności Spółki w oparciu o dane przedstawione przez inne komórki organizacyjne Spółki.

26. Koordynacja i nadzór nad procesem archiwizacji dokumentów Spółki.

27. Wszelkie czynności związane bezpośrednio z zadaniami opisanymi w pkt 1-26 lub niezbędne do ich wykonania oraz inne zadania powierzone przez Zarząd Spółki.

Organizacja Departamentu Organizacyjno-Prawnego:

Departament Organizacyjno-Prawny składa się z następujących stanowisk pracy:

a) Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego – zakres czynności: punkty 1-27 oraz bezpośrednie nadzorowanie pracy Radcy Prawnego, młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, pracy konserwatorów i osoby zarządzającej Ośrodkiem Wypoczynkowym.

b) stanowiska Radcy Prawnego – zakres czynności: punkty 7-14, 24-27.

c) stanowisk młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów – zakres czynności: punkty 1-27.

d) zarządzającego Ośrodkiem Wypoczynkowym WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. w Pobierowie – zakres czynności: utrzymywanie porządku i czystości w obiektach Ośrodka, kwaterowanie i wykwaterowywania osób skierowanych na pobyt w Ośrodku.

e) konserwatorów – zakres czynności: utrzymywanie sprawności technicznej urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości Spółki (w tym utrzymywanie drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej) i stolarki otworowej, usuwanie drobnych usterek mebli i sprzętu biurowego (z wyłączeniem urządzeń specjalistycznych, tj. komputerów, drukarek, faksu, kserokopiarki, telefonów itp.), wykonywanie drobnych robót malarskich, murarskich, stolarskich itp. (z wyłączeniem robót związanych z instalacjami, osprzętem i urządzeniami elektrycznymi, teletechnicznymi, gazowymi i innymi, których obsługa wymaga stosownych uprawnień).

Struktura podległości służbowej:

Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Stanowisko Radcy Prawnego podlega bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

Stanowiska młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów oraz konserwatorów i zarządzającego Ośrodkiem Wypoczynkowym podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno-Prawnego.

  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2003-12-20 14:11:00
  • Data wytworzenia: 2003-12-20 14:11:00
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 434
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Utworzono: 2014-12-21 21:00:23 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: