×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Departamentu Inwestycji (DI)

Zakres czynności Departamentu Inwestycji (DI)

1. Koordynacja prac nad opracowywaniem strategii rozwoju Spółki, w tym identyfikacja możliwych kierunków rozwoju Spółki, analiza prawna i ekonomiczna nowych obszarów aktywności Spółki.
2. Opracowywanie i wdrażanie uzasadnionych ekonomicznie i prawnie projektów przedsięwzięć, nowych rozwiązań.

3. Opracowywanie i realizacja koncepcji obejmowania przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach prawa handlowego.

4. Monitorowanie dostępnych dla Spółki zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności funduszy Unii Europejskiej, oraz opracowywanie stosownych dokumentów aplikacyjnych.

5. Prowadzenie ewidencji terenów poszczególnych podstref WSSE w zakresie granic, istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej.

6. Inicjowanie, prowadzenie i koordynacja działań zmierzających do nabycia przez Spółkę nieruchomości położonych na lub poza terenem WSSE.

7. Przygotowywanie wniosków w sprawie ustanowienia, łączenia, znoszenia podstref WSSE oraz zmian ich obszarów – w rozumieniu przepisów szczególnych dotyczących specjalnych stref ekonomicznych.

8. Przygotowywanie i aktualizacja oferty inwestycyjnej WSSE, w tym aktualizacja map poszczególnych podstref.

9. Sporządzanie projektów planów zagospodarowania infrastrukturą techniczną terenów poszczególnych podstref WSSE.

10. Prowadzenie i koordynacja działań związanych z inwestycjami realizowanymi przez Spółkę, w tym nadzór nad realizacją przez kontrahentów obowiązków wynikających z umów o roboty budowlane.

11. Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami, w tym: podziałów geodezyjnych, planów zagospodarowania przestrzennego, wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego / leśnego, stanowisk archeologicznych / przyrodniczych na terenie nieruchomości, opłat adiacenckich, rent planistycznych, itp.

12. Uzyskiwanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości, w szczególności map, wypisów z rejestru gruntów, operatów szacunkowych.

13. Opracowywanie na potrzeby przedsiębiorców planujących rozpocząć działalność na terenie WSSE niezbędnych informacji dotyczących inwestycji, w tym procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzji o pozwoleniu na budowę.

14. Opiniowanie wniosków i prowadzenie spraw dotyczących udzielania przez Spółkę pożyczek, gwarancji lub poręczeń majątkowych.

15. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, w szczególności z samorządami, Ministerstwem Gospodarki, gestorami mediów i przedsiębiorcami.

16. Współpraca z pozostałymi Departamentami Spółki.

17. Opracowywanie rocznych planów pracy oraz planu budżetowego Departamentu.

18. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności Departamentu.

19. Przygotowanie dokumentów Departamentu do archiwizacji.

20. Wszelkie czynności związane bezpośrednio z zadaniami opisanymi w pkt 1-19 lub niezbędne do ich wykonania oraz inne zadania powierzone przez Zarząd Spółki.

Organizacja Departamentu Inwestycji:

Departament składa się z następujących stanowisk pracy:

a) Dyrektora Departamentu Inwestycji – zakres czynności: punkty 1-20 oraz bezpośrednie nadzorowanie pracy młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów w Departamencie Inwestycji,

b) stanowisk młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów – zakres czynności: punkty 1-20

Struktura podległości służbowej:

Dyrektor Departamentu Inwestycji podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Rozwoju i Relacji z Samorządami. Stanowiska młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu Inwestycji.

  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2007-11-06 14:14:00
  • Data wytworzenia: 2007-11-06 14:14:00
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 406
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Utworzono: 2014-12-21 21:02:15 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: