Przedmiot działalności i kompetencje https://bip.invest-park.com.pl/przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje/ Kompetencje:
  1. Wykonywanie obowiązków zarządzającego, określonych w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.), w stosunku do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”;
  2. Prowadzenie, z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki, kontroli realizacji warunków zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.).
  3. Wykonywanie zadań zarządzającego obszarem określonych ustawą z dnia 1 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162).
  4. Wydawanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji o wsparciu inwestycji.
  5. Prowadzenie, z upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki, kontroli realizacji  warunków zawartych w decyzji o wsparciu.
Przedmiot działalności spółki: Celem Spółki jest podejmowanie, zgodnie z planem rozwoju strefy, regulaminem strefy oraz przepisami prawa działań zmierzających do rozwoju regionalnego oraz wzrostu gospodarczego, w szczególności poprzez stworzenie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości. Spółka realizuje ten cel w szczególności poprzez zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną oraz działanie na rzecz jej rozwoju, w tym w szczególności poprzez: umożliwianie przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie strefy używania i korzystania ze składników mienia położonych na obszarze strefy, gospodarowanie w sposób ułatwiający prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy urządzeniami infrastruktury gospodarczej i technicznej oraz innymi składnikami mienia, świadczenie, przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze strefy usług oraz tworzenie warunków do świadczenia usług przez osoby trzecie, prowadzenie działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w strefie, podejmowanie działań zmierzających do powstawania klastrów oraz współpracę w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w strefie oraz poprzez inne działania służące rozwojowi działalności gospodarczej, w tym wykorzystywania terenów na cele inwestycyjne. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – działalność przeważająca, 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 58.14.Z Usługi związane z wydawaniem czasopism i pozostałych periodyków, 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 64.91. Z Leasing finansowy, 64.92. Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów i wystaw, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.6 Działalność wspomagająca edukację.]]>
Krystian Bartnikowski Krystian Bartnikowski Krystian Bartnikowski Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna